TNBSP Lublin
Bibliografia zawartości czasopisma Geografia w Szkole PDF Drukuj

Krystyna Gruda
SZKOŁA PODSTAWOWA W NIEDRZWICY DUŻEJ

BIBLIOGRAFIA ZAWARTOŚCI CZASOPISMA ?GEOGRAFIA W SZKOLE?
ZA LATA 1999?2000

Niedrzwica Duża 2002


SPIS TREŚCI

WSTĘP
WYKAZ SKRÓTÓW

A. OGÓLNEJ
B. EKONOMICZNEJ
C. FIZYCZNEJ
D. LUDNOŚCI
II. TEORIA I PRAKTYKA DYDAKTYKI GEOGRAFII
III. KONSPEKTY LEKCJI
IV. REFORMA SZKOLNA
V. OSOBY
INDEKS AUTORSKI

Wstęp

Dwumiesięcznik Ministerstwa Edukacji Narodowej ?Geografia w szkole? jest czasopismem metodycznym o najdłuższych w Polsce tradycjach, ukazującym się regularnie od ponad 50 lat, przeznaczonym dla nauczycieli geografii wszystkich typów szkół ogólnokształcących i zawodowych oraz dla wszystkich poziomów nauczania począwszy od klas IV szkoły podstawowej. Wiele materiałów zamieszczonych w czasopiśmie służy też studentom, zwłaszcza wyższych uczelni pedagogicznych, kierunków geograficznych i geologicznych uniwersytetów oraz uczniom przygotowującym się do Olimpiady Geograficznej ? dostarczając im najnowszej wiedzy z różnych dziedzin geografii. Czasopismo ma zasięg ogólnopolski, jest wydawane przy współudziale Polskiego Towarzystwa Geograficznego. Dostępne jest wyłącznie w prenumeracie. Artykuły zamieszczone na jego łamach pomagają w pogłębianiu wiedzy, niosą pomoc w rozwiązywaniu zagadnień metodycznych związanych z realizacją programu nauczania, upowszechniają ciekawe i nowatorskie rozwiązania dydaktyczne. Wszystkie te zadania spełnia ?Geografia w szkole? zarówno przez publikowanie nowych osiągnięć, poglądów i wyników badań nauk geograficznych, jak i nowoczesnych zapatrywań i teorii dydaktycznych oraz nowatorskich doświadczeń nauczycieli geografii. Czasopismo stara się nadążyć za wszystkimi wielkimi wydarzeniami globalnymi i makroregionalnymi, zwłaszcza w Europie. Zamieszcza w związku z tym na swoich łamach wiele artykułów ukazujących zmiany polityczne, społeczne i gospodarcze zachodzące w Polsce i na świecie, zwłaszcza u naszych sąsiadów, publikuje materiały przedstawiające podłoże różnych konfliktów międzynarodowych i wewnętrznych danego kraju. Uwzględniane są też makroregiony i regiony kuli ziemskiej, które wyróżniają się osobliwością zjawisk przyrodniczych. Autorami są najwybitniejsi polscy dydaktycy geografii (z których wielu jest twórcami podręczników) i nauczyciele z całego kraju.

Redakcja:
Redaktor naczelny: Florian Plit
Sekretarz redakcji: Andrzej Tarasiewicz
Redaktorzy: Jan Kędziołka, Dorota Makowska   
Redaktor techniczny: Anna Popiel

Instytut Geografii Akademii Pedagogicznej w Krakowie od wielu lat ściśle współpracuje przy redagowaniu czasopisma. Jest jednym z najstarszych ośrodków dydaktyki geografii w Polsce. Wielka w tym zasługa nieżyjącego już prof. Jana Flisa, a także jego następcy dr. hab. Sławomira Piskorza, obecnego kierownika Zakładu Dydaktyki Geografii. Prof. Sławomir Piskorz i jego uczennice dr Mariola Tracz, przewodnicząca Oddziału Edukacyjnego Polskiego Towarzystwa Geograficznego oraz dr Jan Kędziołka zredagowali nr 4 z 2000 roku, który już jako kwartalnik i w zmienionej szacie graficznej, zawiera wszystkie teksty pochodzące z jednego ośrodka ? Akademii Pedagogicznej w Krakowie.

Wybitni geografowie publikujący swoje artykuły w Geografii w szkole to między innymi:
Prof. dr hab. Adam Jelonek ? Uniwersytet Jagielloński ? Instytut Geografii,
Prof. dr hab. Krzysztof Kożuchowski ? Uniwersytet Łódzki ? Instytut Geografii Fizycznej i Kształtowania Środowiska,
Prof. dr hab. Florian Plit ? Uniwersytet Warszawski ? Wydział Geografii
i Studiów Regionalnych.

Zrąb główny pracy uporządkowano działowo, a w obrębie działów alfabetycznie według nazwisk autorów. Zebrany materiał uszeregowano w pięciu równorzędnych działach: Z zagadnień współczesnej geografii, Teoria i praktyka dydaktyki geografii, Konspekty lekcji, Reforma szkolna, Osoby. Ze względu na ilość opisów dział I ? Z zagadnień współczesnej geografii został podzielony na 4 poddziały w obrębie których szeregowanie jest alfabetyczne.       Opisy bibliograficzne sporządzono na podstawie normy PN - 73/N ? 01152. Bibliografia zaopatrzona jest w indeks alfabetyczny autorów i wykaz skrótów.

Wykaz skrótów
oprac. ? opracował
PWN ? Państwowe Wydawnictwa Naukowe
rec. ? recenzja
red. ? redakcją
UMK ? Uniwersytet Mikołaja Kopernika
wyd. ? wydanie
Wydaw. ? wydawnictwo
woj. ? województwo

I. Z ZAGADNIEŃ WSPÓŁCZESNEJ GEOGRAFII

A. OGÓLNEJ
1. Eberhardt Piotr: Między Rosją a Niemcami. Warszawa: PWN 1997, ss. 427 Rec. Dobiesław Jędrzejczyk, R. 52: 1999 nr 1 ss. 61
2. Encyklopedia multimedialna PWN. Geografia. Warszawa: PWN 1999 Rec. Mirosław Soczówka, R. 53: 2000 nr 5 s, 278 ? 280
3. Goss Małgorzata: Nowy podział administracyjny kraju. R. 52: 1999 nr 1 s. 3?9
4 .Kasprzyk Andrzej: Geografia. Poradnik metodyczny dla kl. 4 ? 8. Warszawa: Wydawnictwo Nowa Era 1998, ss. 249Rec. Edward Świtalski, R. 52: 1999 nr. 4 s. 251?253
5. Leszko Justyna: Obudowa inetrnetowa pakietu ?Geografia świata? dla klasy I gimnazjum ? nowe możliwości w nauczaniu. R. 53: 2000 nr 5 s. 276?278
6. Marciniak Jan: Międzyszkolna sesja ekologiczna. R. 52: nr 3 s. 186?188
7. Nowe publikacje Wydawnictw Szkolnych i Pedagogicznych. Spółka Akcyjna. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 152?156
8. Orłowska Elżbieta: O potrzebie kształcenia tzw. ?kulturowego widzenia świata?. R. 52: 1999 nr 1 s. 9?13
9. Osuch Wiktor: Ogólnopolska konferencja naukowa nt. ?Miejsce i znaczenie geografii w systemie edukacyjnym?. R. 52: 1999 nr 3 s. 183?186
10. Piskorz Sławomir, Tracz Mariola: Słownik biograficzny polskich dydaktyków geografii. Kraków 1999, Wydawnictwo Edukacyjne, ss. 143 Rec. Jerzy Nowak. R 52: 1999 nr 3 s. 188?190
11. Piskorz Sławomir, Tracz Mariola: Odpowiedź na recenzję dr Jerzego Nowaka dotycząca książki pt. ?Słownik biograficzny polskich dydaktyków geografii?. R. 52: 1999 nr 4 s. 249?250
12.Pokojska Paulina, Pokojski Wojciech: Internet jako źródło informacji o parkach narodowych w Polsce. R. 53: 2000 nr 1 s. 54?58
13.Plit Florian: XXVI Olimpiada Geograficzna i Olimpiada Nautologiczna. R. 53: 2000 nr 5 s. 274?275
14. Plit Florian: Nauki geograficzne a edukacja społeczeństwa - XLVIII Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego. R. 52: 1999 nr 5 s. 307
15. Plit Florian: Zawody finałowe jubileuszowej XXV Olimpiady Geograficznej. R. 52: 1999 nr 4 s. 246?247
16. Plit Florian: ?National Geographic? po polsku. R. 53: 2000 nr 1 s. 53?54
17. Plit Florian: Zjazd Polskiego Towarzystwa Geograficznego w Sosnowcu. R. 52: 1999 nr 1 s. 57?59
18. Plit Florian: Geozeta ? nowe polskie czasopismo geograficzne. R. 52: 1999 nr 5 s. 309?310
19. Plit Joanna: Degradacja środowiska przyrodniczego w krajach byłego Związku Radzieckiego. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 85?91
20. Podgórski Zbigniew: II Międzynarodowa konferencja naukowa nt. ?Edukacja geograficzna w krajach Europy Środkowej w dobie transformacji (Sosnowiec, 16?17 marca 1999). R. 52: 1999 nr 5 s. 308?309
21. Pulinowa Maria Z.: Związek ucznia z Ziemią, czyli o kształtowaniu tożsamości w edukacji geograficznej. R. 52: 1999 nr 4 s. 195?199
22. Pulinowa Maria Z.: Teoretyczne podstawy przyrodoznawstwa w szkole ? propozycje wstępne. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 67?74
23. Sieraczkiewicz Jan, Święch Jan: Skanseny, Muzea na wolnym powietrzu. Wydawnictwo Bosz s.c.; Olszanica 1999, ss. 189 Rec. Edyta Wolter, R.53: 2000 nr 5 s. 281
24. Sikorska Małgorzata: Nowe adresy regionalnych komitetów Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej. R. 52: 1999 nr 4 s. 248?249
25. Słownik Geograficzno?Krajoznawczy Polski, red. prowadzący Iwona Swenson. Wyd. trzecie zmienione, Warszawa: PWN 1998 Rec. Dorota Kamińska, R. 53: 2000 nr 1 s. 61?62
26. Wolski Jacek: Ochrona przyrody w Polsce. Formy ochrony przyrody w świetle polskiego prawa. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 102?113
27. Wrona Jerzy: Astana ? nowa nazwa stolicy Kazachstanu. R. 52. 1999 nr 4 s. 237?240
28. Wrona Jerzy: Atlas Rzeczypospolitej Polskiej. R. 53: 2000 nr 1 s. 59-61
29. Wrona Jerzy: Słownik nazw współczesnych. R. 52: 1999 nr 5 s. 311?313
30.Z e świata ? notatki geograficzne, Wybór i oprac. Jan Kądziołka. R. 52: 1999 nr 1 s. 52?56, nr 2 s. 116?120, nr 3 s. 176?180, nr 4 s. 240?244, R. 53: 2000 nr 1 s. 49?52, nr 2/3 s. 144?148, nr 4 s. 216?220, nr 5 s. 270?273.

B. EKONOMICZNEJ
31. Bański Jerzy: Użytkowanie Ziemi w Polsce. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 98?102
32. Grykień Stanisław: Zmiany w rolnictwie na obszarze byłej Niemieckiej Republiki Demokratycznej. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 91?97
33. Lijewski Teofil: Najważniejsze wydarzenia gospodarcze w Polsce w 1998 roku. R. 52: 1999 nr 2 s. 115 ? 116
34. Makieła Zbigniew: Restrukturyzacja przemysłu Polski w latach 1989 ? 1999 (na wybranych przykładach). R. 53: 2000 nr 4 s. 186?191
35. Makieła Zbigniew: Współpraca euroregionalna ? euroregiony na granicach Polski. R. 53: 2000 nr 5 s. 232?236
36. Socjalno?ekonomiczna geografia świtu ? Zahalna czast?, pod red. Stiepana Kuzyka. Rec. Witold Kusiński. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 156?158
37. Świc Halina: Odnawialne źródła energii w Polsce ? stan aktualny i możliwości zwiększonego ich wykorzystania. R. 52: 1999 nr 2 s. 89-93
38. Świc Halina: Gaz ziemny w światowej gospodarce. R. 52: 1999 nr 1 s. 16?23
39. Uliszak Radosław: Polskie rolnictwo w drodze do Unii Europejskiej. R. 53: 2000 nr 4 s. 178 ? 185

C. FIZYCZNEJ
40. Atlas geologiczny Polski ? Mapy geologiczne ścięcia poziomego 1:750 000 (praca zbiorowa pod kierunkiem naukowym Zbigniewa Kotańskiego).
Rec. Włodzimierz Mizerski. R. 52: 1999 nr 1 s. 62
41. Barbier B., Rościszewski M.: La Pologne Paris 1998, Presses Universitares do France.
Rec. Florian Plit. R. 52: 1999 nr 4 s. 250 ? 251
42. Burroughs William James: Pogoda czy fatum. Wpływ zmian klimatycznych na życie społeczeństw (przekład Jerzy Lewiński), Warszawa: Wydawnictwo Amber 1998, ss. 245 Rec. Mirosław Szumny, R. 52: 1999 nr 5 s. 314?315
43. Czaja Stanisław: Globalne zmiany klimatyczne. Białystok: Wyd. Ekonomia i Środowisko, 1998, ss. 196 Rec. Krzysztof  Kożuchowski, R. 52: 1999 nr 5 s. 313?314
44. Dadlez R., Marek S.: Atlas paleogeograficzny epikontynentalnego permu i mezozoiku w Polsce (red. Pokorski J.), Warszawa: Państwowy Instytut Geologiczny, 1998 Rec. Włodzimierz Mizerski, R. 52: 1999 nr 4 s. 253 ? 254
45. Gniedziejko Helena: Szkolna interdyscyplinarna sesja popularno ? naukowa ?Oceany?. R. 52: 1999 nr 2 s. 125?126
46. Kossowska ? Cezak Urszula: Uwagi o języku meteorologii i klimatologii. R. 53: nr 1 s. 3 ? 9
47. Kożuchowski Krzysztof: Przyczyny zmian klimatycznych na Ziemi. R. 52: 1999 nr 3 s. 131?141
48. Kulesza Bogusław: Olsztyńska wyprawa ? oglądamy całkowite zaćmienie Słońca. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 149?151
49.Latocha Agnieszka: Nowe spojrzenie na rzeźbotwórczą działalność lodowców  i lądolodów. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 81?84
50.Lechowicz Maciej: Nietypowe morza Ukrainy. R. 53: 2000 nr 1 s. 45?48
51. Mizerski Włodzimierz: Od dryfu kontynentów do tektoniki płyt ? studium teorii geotektonicznych (część I). R. 53: 2000 nr 5 s. 259?264
52. Mizerski Włodzimierz: Od dryfu kontynentów do tektoniki płyt ? studium teorii geotektonicznych (dokończenie). R. 53: 2000 nr 1 s. 9?15
53. Mróz Dorota: Rias, klify, bacage i hortensje. R. 52: 1999 nr 1 s. 50?52
54. Piesiewicz Marek: Jaka powierzchnia Polski? R. 52: 1999 nr 3 s. 180 ? 181
55. Stankiewicz Michał: Znaczenie map topograficznych w nauczaniu geografii oraz kształtowaniu wiedzy o swoim regionie. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 74?80
56. Szumańska Ewa: Zbiornik Nyski i jego funkcje. R. 53: 2000 nr 2 s. 138?140
57. Warzyńska Hanna: Byłam w Japonii...R. 52: 1999 nr 2 s. 123?125
58. Windowa Jadwiga: Perspektywy porozumienia państw azjatyckich w sprawie podziału wód Gangesu i Brahmaputry. R. 53: 2000 nr 1 s. 43?45
59. Wojtan Jan: Odpowiedź na pytanie czytelnika ? Jaka powierzchnia Polski? R. 52: 1999 nr 3 s. 181?182

D. LUDNOŚCI
60. Bistroń Adam: Struktura demograficzna i zawodowa ludności Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego na przykładzie Gliwic. R. 52: 1999 nr 5 s. 267?268
61. Borzyszkowski Józef, Treder Jerzy: Historia, geografia, język, piśmiennictwo Kaszubów, pod redakcją Jana Mordawskiego. Gdańsk: Wydawnictwo M. Rożak, 1999, ss. 192 Rec. Adam Jelonek, R. 52: 1999 nr 5 s. 310?311
62. Kazanecka Maria: Obszary zagrożeń dla zdrowia człowieka na świecie ? niektóre choroby (część I). R. 52: 2000 nr 4 s. 164?167
63. Kazanecka Maria: Obszary zagrożeń dla zdrowia człowieka na świecie ? niektóre choroby (dokończenie). R. 53: 2000 nr 5 s. 227?232
64. Lechowicz Leszek: Geografia narkomanii ? jednego z największych zagrożeń przełomu XX/XXI wieku. R. 53: 2000 nr 4 s. 169?172
65. Licińska Danuta: Geografia ? człowiek i jego działalność, Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne Spółka Akcyjna, 1999, ss. 176 Rec. Janina Rajman, Mirosław Soczówka, R. 53: 2000 nr 4 s. 221?222
66. Łęcka Izabela: Choroby strefy klimatów gorących. R. 52: 1999 nr 4 s. 199?205
67. Nowak Ewa: Nowy obraz demograficzny Europy. R. 52: 1999 nr 5 s. 264?267
68. Plit Florian: Geografia religii (artykuł dyskusyjny). R. 52: 1999 nr 1 s. 13?15
69. Plit Jan: Pakistan ? ?kraj ludzi czystych?. R. 53: 2000 nr 4 s. 140?142
70. Szot Zygmunt: Osadnictwo w Rosji. R. 53: 2000 nr 4 s. 173-177

II. TEORIA I PRAKTYKA DYDAKTYKI GEOGRAFII
71. Angiel Joanna: ?W polu i w kniei? ? czyli niecodzienne lekcje geografii
w Muzeum Łowiectwa i Jeździectwa w Warszawie. R. 52: 1999 nr 2 s. 100-107
72. Ankowitsch Maria, Dudeke Edward: Dwadzieścia lat konkursu geograficznego dla uczniów szkół podstawowych w województwie wrocławskim. R. 53: 2000 nr 1 s. 18?22
73. Bartoszewska Maria: Czy w okolicy mojej szkoły padają kwaśne deszcze? Przykład realizacji ekologicznej ścieżki edukacyjnej. R. 52: 1999 nr 4 s. 221?223
74. Bartoszewska Maria: Planowanie wynikowe a ewaluacja osiągnięć szkolnych ucznia przyrody w klasie czwartej. R. 53: 1999 nr 2 s. 237?244
75. Bartoszewska Maria, Koniuszewska Jadwiga: Od analizy treściowej nauczania do obiektywnej oceny. R. 52: 1999 nr 2 s. 94?97
76. Bocionga Halina, Szumny Mirosław: Ćwiczenia z mapą- szukamy wydm. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 117?120
77. Butryn Danuta: Uczniowie dyslektyczni a proces nauczania ? uczenia się geografii i treści geograficznych w bloku przyrodniczym. R. 52: 1999 nr 5
s. 272?275
78. Buzanowska Teresa: Znaczenie map sozologicznych w kształtowaniu świadomości ekologicznej uczniów na lekcjach geografii. R. 52: 1999 nr 3
s. 142?144
79. Cabaj Wacław, Urbańska Aleksandra: Jeszcze raz o podziałce, zwłaszcza o podziałce liniowej. R. 53: 2000 nr 4 s. 203?207
80. Gasiulewicz Leszek, Kopacz Anna: Geografia ? inaczej o szkolnej wystawie malarskiej z przeszłości miasta i regionu. R. 52: 1999 nr 1 s. 37?39
81. Jadowska Maria, Latacz Bożena: Święto Ziemi w naszej szkole. R. 52: 1999 nr 5 s. 292?293
82. Jaśkiewicz Michalina: Ciepło o nauczycielu ? Daniela Maj ?Danusia?. R. 52: 1999 nr 2 s. 113?114
83. Jaśkiewicz Michalina: Ćwiczenia terenowe z geografii fizycznej. R. 52: 1999 nr 5 s. 275?279
84. Konigsberg Grzegorz: Multimedialny program ?Nowa Sól? ? przykład oryginalnego propagowania problematyki regionalnej w szkole średniej. R. 52:  1999 nr 4 s. 228
85. Kortus Bronisława: Problematyka polsko ? niemiecka w nauczaniu geografii. R. 52: 1999 nr 1 s. 24?26
86. Leszczyńska Bernarda: Wycieczka najciekawszą lekcją... R.: 1999 nr 3 s. 157?158
87. Licińska Danuta: Materiały do lekcji na temat podziału terytorialnego Polski. R. 52: 1999 nr 3 s. 149?150
88. Mijakowska Katarzyna: Interdyscyplinarne nauczanie ? propozycja ścieżki międzyprzedmiotowej. R. 53: 2000 nr 2/3  s. 114?117
89. Musiał Stefania: Metody aktywizujące na lekcjach geografii. R. 53: 2000 nr 5 s. 247?249
90. Niewińska Agnieszka: Gabinet klejnotów przyrody ? małe muzeum przyrody w naszej klasie. R. 53: 2000 nr 1 s. 25?26
91. Nowak Ewa, Pazera Krystyna: Międzyprzedmiotowe ścieżki edukacyjne. Obieg dwutlenku węgla w przyrodzie. R. 53: 2000 nr 5 s. 250?254
92. Piegoń Alicja: O ekologii pięć różnych sposobów (propozycje różnego typu zajęć). R. 52: 1999 nr 2 s. 107?113
93. Pilch Katarzyna: Przyrodnicze obiekty dydaktyczne w okolicy Babic. R. 53: 2000 nr 5 s. 245?247
94. Popow Małgorzata, Kreft Mirella: Projekt zajęć pozalekcyjnych dotyczących integracji europejskiej. R. 53: 2000 nr 5 s. 262?264
95. Rozkład materiału -  nauczanie przyrody w klasie V. Oprac. Borzechowski Krzysztof, Hormasz Henryk, Sadowska Joanna. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 126?128
96. Rucińska Dorota: Geografia inaczej? R. 53: 2000 nr 1 s. 16?18
97. Sobczak Janusz, Wójtowicz Bożena: Przestrzenne zagospodarowanie Regionu Świętokrzyskiego ? propozycja lekcji z zastosowaniem gry planistycznej. R. 52: 1999 nr 3 s. 151?153
98. Szubert Mariusz: Zastosowanie programu komputerowego ?Surfer? do wizualizacji rzeźby terenu na lekcjach przyrody i geografii. R. 53: 2000 nr 4 s. 197?203
99. Szulc ? Dąbrowiecka Ewa: Polsko ? niemiecka wymiana młodzieży jako element integracji europejskiej. R. 52: 1999 nr 2 s. 97
100. Szumny Mirosław: Piaskownica w Bieruniu Starym ? interesujący obiekt dydaktyczny. R. 53: 2000 nr 5 s. 254?257
101. Szumny Mirosław: Kilka uwag na temat roli materiału fotograficznego w nauczaniu geografii. R. 53: 2000 nr 1 s. 22?24
102. Szumny Mirosław: Moje uwagi  propozycje do sposobu i celowości organizowania terenowych zajęć pozalekcyjnych na podstawie wycieczki do odkrywki geologicznej ?Mąkołowiec?. R. 52: 1999 nr 4 s. 224-227  
103. Wal Iwona: A unia Europejska tuż, tuż? R. 52: 1999 nr 5 s. 280?284
104. Warcholik Witold: GPS ? nowe zainteresowanie ucznia. R. 53: 2000 nr 4 s. 192 ? 197
105. Wiktorowicz Barbara: Wycieczka na trasie Kalisz ? Łeba. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 122?122 106. Winklewski Jan: Moi nauczyciele geografii w gimnazjum polskim w Gdańsku. R. 52: 1999 nr 4 s. 245?246
107. Zając Stanisław: Czy to jest przykład dedukcji? R. 52: 1999 nr 4 s. 229

III. KONSPEKTY LEKCJI
108. Barwinek Grażyna: Konspekt lekcji geografii w klasie VI na temat ?Wszystkie kolory czarnego lądu ? zróżnicowanie ras, kultur i religii w Afryce?. R. 52: 1999 nr 5 s. 285?289
109. Brożyńska Jadwiga: Jak wykorzystać lekcję powtórzeniową do przybliżenia uczniom polskiej drogi do Unii Europejskiej? ? konspekt lekcji w kl. III LO i na zajęciach fakultatywnych. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 123?126
110. Chełmicka Marianna: Propozycja scenariusza lekcji przyrody w szkole podstawowej na temat ?Zmienność pogody w Tatrach i jej wpływ na roślinność?. R. 52: 1999 nr 3 s. 153?156
111. Cios Anna: Konspekty zajęć terenowych przyrody w kl. IV szkoły podstawowej. R. 52: 1999 nr 4 s. 206?210
112. Deda Sławomir: Jak przedstawić problem integracji europejskiej w szkole? ? konspekt lekcji. R. 52: 1999 nr 3 s. 145?149
113. Gloc Zofia: Konspekt lekcji przyrody na temat ?Morze niszczy i buduje?. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 128 ? 131
114. Glubowska Teresa: Kospekt lekcji geografii lub przyrody w kl V szkoły podstawowej na temat ?Krajobraz wysokogórski Himalajów?. R. 52: 1999 nr 4 s. 216?218
115. Glubowska Teresa: Konspekt lekcji na temat ?Krajobraz rolniczy Niziny Chińskiej?. R. 53: 2000 nr 1 s. 26?28
116. Kaczanowski Jan: Konspekt lekcji powtórzeniowej z przyrody w kl. IV nt. ?Jakie najciekawsze obiekty turystyczne najbliższej okolicy pokazalibyście kolegom z innego regionu Polski. R. 53: 2000 nr 5 s. 257?261
117. Kasińska Iwona: Czy tylko samba i kawa rozsławiły Brazylię w świecie? ? konspekt lekcji geografii w kl. VI. R. 53: nr 1 s. 28?30
118.Kurowska Irena, Kuszek Genowefa: Konspekt lekcji geografii w kl. VI integracyjnej. R. 52: 1999 nr 5 s. 269?271
119. Lindel Ewelina: Konspekt lekcji w kl. V ?Krajobrazy naturalne ? potrzeba ich ochrony?. R. 52: 1999 nr 4 s. 213?215
120. Makowska Dorota: Jakość życia w wielkich obszarach metropolitarnych świata (propozycje lekcji geografii w liceum ogólnokształcącym). R. 52: 1999 nr 1 s. 26?37
121. Pietryka Krystyna: Charakterystyka Morza Bałtyckiego ? konspekt lekcji w kl. VIII z zastowaniem oceniania wspomagającego. R. 52: 1999 nr 4 s. 219?221
122. Sarzyńska Barbara: Scenariusz zajęć integracji międzyprzedmiotowej w kl. VIII szkoły podstawowej w Teodorówce (woj. lubelskie). R. 52: 1999 nr 4 s. 210?212
123. Seweryn Bernadeta: Ziemia planetą ludzi. Konspekt lekcji w kl. VI. R. 53: 2000 nr 1 s. 31 ? 34
124. Sikora Henryka: Lekcja geografii w kl. VIII na temat ?Klimat Polski i jego zróżnicowanie?. R. 53: 2000 nr 1 s. 34?36
125. Szmidt Zofia: Plan metodyczny lekcji geografii na temat ?Rolnictwo naszym żywnościowym zapleczem?. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 131?134
126. Żochowska Małgorzata: O Bałtyku z sercem - konspekt lekcji geografii. R. 52: 1999 nr 5 s. 290 - 292

IV. REFORMA SZKOLNA
127. Bartoszewska Maria: Europejska ścieżka edukacyjna w gimnazjum. R. 53: 2000 nr 1 s. 36 ? 41
128. Butryn Danuta: Możliwości realizacji ścieżki ?Edukacja Europejska? z wykorzystaniem programów multimedialnych . R. 53: 2000 nr 4 s. 211?215
129. Czerwiński Wojciech: Interdyscyplinarne Podyplomowe Studium ?Przyroda? (z wykorzystaniem środków multimedialnych) na UMK w Toruniu. R. 52: 1999 nr 2 s. 81?83
130. Dulias Renata: Co to jest przyroda? ? wyniki ankiety wśród uczniów szkół podstawowych. R. 53: 2000 nr 5 s. 256?267
131.?Edukacja regionalna ? dziedzictwo kulturowe w regionie? ? program autorski dr Anny Angiel i mgr Ewy Repsch (część I). R. 52: 1999 nr 4 s. 230?236
132. Kondel Lidia: Dziedzictwo kulturowe Regionu Śląska Cieszyńskiego ? sprawozdanie z zajęć innowacyjnych. R. 53: 2000 nr 1 s. 41?42
133. Makowska Dorota: Matura z geografii w nowej formule egzaminu dojrzałości. R. 52: 1999 nr 5 s. 294?296
134. Ministerstwo Edukacji Narodowej: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów (projekt z dnia 02. 11. 1998 r., zatwierdzony decyzją 02.11.1998 r., do uzgodnień międzyresortowych, ze związkami zawodowymi i partnerami społecznymi, po ostatecznej redakcji językowej) ? wybrane fragmenty. R. 52 1999 nr 1 s. 39?49
135. Ministerstwo Edukacji Narodowej: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych i gimnazjów (projekt z dn. 27. 11. 1998 r., do uzgodnień międzyresortowych, ze związkami zawodowymi i partnerami społecznymi, po ostatniej redakcji językowej) ? wybrane fragmenty. R. 52: 1999 nr 2 s. 68?75
136. Ministerstwo Edukacji Narodowej: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół ponadpodstawowych ? klas I?III (geografia). R. 52: 1999 nr 3 s. 159?164
137. Mularczyk Mirosław, Wójtowicz Bożena: Edukacja w zreformowanej szkole ? studia podyplomowe. R. 52: 1999 nr 2 s. 79?81
138. Nowak Marianna: Jakich atlasów oczekują uczniowie szkoły podstawowej i gimnazjum? R. 52: 1999 nr 3 s. 171?175
139. Owczarz Marzena: Interdyscyplinarność nauczania w zreformowanej szkole. R. 52: 1999 nr3 s. 165?170
140. Piskorz Sławomir: Opinia zbiorowa na temat projektu ?Reforma systemu edukacji. Szkolnictwo ponadgimnazjalne? ? szczególnie w zakresie projektu dotyczącego geografii w liceum profilowanym. R. 53: 2000 nr 4 s. 209?211
141.Plit Florian: Uwagi na marginesie ?Syllabusa z geografii 2002?. R. 53 2000 nr 5 s. 268?269
142. Sarzyńska Bożena: Wymagania edukacyjne na poszczególne oceny z działu ?Ziemia jako część Wszechświata?. R. 53: 2000 nr 2/3 s. 135?137
143. Tomalkiewicz Jadwiga: Problemu integracji europejskiej w nauczaniu geografii w zreformowanym systemie szkolnym (Sprawozdanie z ogólnopolskiej konferencji naukowej w dniu 24. X. 1998 r.). R 52: 1999 nr 2 s. 121 ? 123
144. Wilczyńska ? Wołoszyn Maria: Kto może uczyć w szkole podstawowej przedmiotu przyroda? R. 52: 1999 nr 2 s. 76?79
145. Zioło Zbigniew: Kierunki działalności Instytutu Geografii Akademii Pedagogicznej im. KEN w Krakowie. R. 53: 2000 nr 4 s. 208?209

V. OSOBY
146. Redakcja ?Geografii w szkole?: Z żałobnej karty Prof. dr hab. Anna Dylikowa (1912?2000). R. 53: 2000 nr 5 s. 275
147. Sawicka Ewa, Podgórski Zbigniew: Z żałobnej karty. Patrick John Meimford Bailey (1925 ? 1988). R. 52: 1999 nr 1 s. 59?60

INDEKS AUTORSKI
A
Angel                Joanna         71, 131
Ankowitch            Maria          72
B
Bański               Jerzy          31
Barbier                 B           41
Bartoszewska        Maria           73, 74, 75, 127
Barwinek            Grażyna         108
Bistroń             Adam            60
Bocionga            Halina          76
Borzechowski        Krzysztof       95
Borzyszkowski       Józef           61
Brożyńska           Jadwiga         109
Burroughs           William J.      42
Butryn              Danuta          77, 128
Buzanowska          Teresa          78
C
Cabaj               Wacław          79
Cezak               Urszula         46
Chełmicka           Marianna        110
Cios                Anna            111
Czaja               Stanisław       43
Czerwiński          Wojciech        129
D
Dadlez              R.              44
Dąbrowicka          Ewa             99
Deda                Sławomir        112
Dudke               Edward          72
Dulias              Renata          130
Dylikowa            Anna            147
E
Eberhardt           Piotr           1
G
Galusiewicz         Leszek          180
Gloc                Zofia           113
Glubowska           Teresa          114, 115
Gniedziejko         Helena          45
Goss                Małgorzata      3
Grynkień            Stanisław       32
H
Harmasz             Henryk          95
J
Jadowska            Maria           81
Jaśkiewicz          Michalina       82, 83
Jelonek             Adam            61
K
Kaczanowski         Jan             116
Kamińska            Dorota          25
Kasińska            Iwona           117
Kasprzyck           Andrzej         4
Kądziołka           Jan             30
Kondel              Lidia           132
Koniuszewska        Jadwiga         75
Konigsberg          Grzegorz        84
Kopacz              Anna            80
Kortus              Bronisław       85
Kossowska           Urszula         46
Kotański            Zbigniew        40
Kozanecka           Maria           62, 63
Kożuchowski         Krzysztof       43, 47
Kreft               Mirella         94
Kulesza             Bogusław        48
Kurowska            Irena           118
Kusiński            Witold          36
Kuszek              Genowefa        118
Kuzyk               Stiepan         36
L
Latacz              Bożena          81
Latocha             Agnieszka       49
Lechowicz           Leszek          64
Lechowicz           Maciej          50
Leszczyńska         Bernarda        86
Leszko              Justyna         5
Lewiński            Jerzy           42
Licińska            Danuta          65, 87
Lijewski            Teofil          33
Lindel              Ewelina         119
Ł
Łęcka               Izabela         66
M
Marciniak           Jan             6
Marek               S.              44
Makowska            Dorota          120, 133
Makieła             Zbiegniew       34, 35
Mijakowska          Katarzyna       88
Mizerski            Włodzimierz     40, 51, 52
Mordawski           Jan             61
Mróz                Danuta          53
Mularczyk           Mirosława       137
Musiał              Stefania        89
N
Niewińska           Agnieszka       90
Nowak               Ewa             67, 91
Nowak               Jerzy           10
Nowak               Marianna        138
O
Orłowska            Elżbieta        8
Osuch               Wiktor          9
Owczarz             Marzena         139
P
Pazerak             Krystyna        91
Piegdoń             Alicja          92
Piesiewicz          Marek           54
Pietryka            Krystyna        121
Pilch               Katarzyna       93
Piskorz             Sławomir        10, 11, 140
Plit                Jan             69
Plit                Joanna          19
Plit                Florian         13, 14, 15, 16, 17, 18, 41, 68, 141
Pokojska            Paulina         12
Pokojski            Wojciech        12
Pokorski            J.              44
Podgórski           Zbiegniew       20, 146
Popów               Małgorzata      94
Pulinowa            Maria           21, 22

R
Repsch              Ewa             131
Rościszewski        M.              41
Rucińska            Dorota          96
S
Sadowska            Joanna          95
Sarzyńska           Barbara         122, 142
Sawicka             Ewa             146
Seweryn             Bernadeta       123
Sieraczkiewicz      Jan             23
Sikora              Henryk          124
Silkorska           Małgorzata      24
Sobczak             Janusz          97
Soczówka            Mirosław        2
Stankiewicz         Michał          55
Świć                Halina          37, 38
Świtalski           Edward          4
Święch              Jan             23
Szmidt              Zofia           125
Szubert             Mariusz         98
Szulc               Ewa             56
Szumańska           Ewa             56
Szumny              Mirosław        42, 76, 100
101, 102
Szot                Zygmunt         70
T
Tomalkiewicz        Jadwiga         143
Tracz               Mariola         10, 11
Trader              Jerzy           61
U
Uliszak             Radosław        39
Urbańska            Aleksanra       79
W
Wal                 Iwona           103
Warcholik           Witold          104
Warzyńska           Hanna           57
Wilczyńska          Maria           144
Wiktorowicz         Barbara         105
Windowa             Jadwiga         58
Winklewski          Jan             106
Wojtan              Jan             59
Wolski              Jacek           26
Wolter              Edyta           23
Wołoszyn            Maria           144
Wójtowicz           Bożena          97, 137
Wrona               Jerzy           27, 28, 29

Z
Zając               Stanisław       107
Zioło               Zbigniew        145
Ż
Żochowska           Małgorzata      126

 
 

TNBSP Lublin